Yeni Projeler

İZMİR ÖNCELİĞİ KONAK'A VERDİ

Afet öncesi riskli bölgeler ve Kentsel Dönüşüm

İzmir, kentsel dönüşüm projesi ile önemli bir fırsat yakaladı. Konak İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve 1978- 1981- 1998- 2003 tarihli Bakanlar Kurulu Kararlarıyla “Afete Maruz Bölge” ilan edilen (2003 yılına kadar Üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenmiş, bölgeye ilişkin 16 adet rapor bulunmaktadır) İmariye, 19 Mayıs, Vezirağa, Hasan Özdemir, Yeşildere, Kosova, 1.Kadriye, Altay, Kadifekale Mahalleleri ile, 27.12.2002 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile “Afete Maruz Bölge“ ilan edilmiş olan Karşıyaka İlçesi sınırlarındaki Bayraklı Mahallesindeki heyelan bölgesinde oturan yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bu afet bölgeleri için, Belediye Encümenimizce 20.07.2006 tarih ve 01.264 sayı ile kamulaştırma kararı alınmıştır.
Türkiye'de, afet gerçekleşmeden önleminin alındığı az rastlanır projelerden biri olan Kadifekale ve Bayraklı Heyelan Bölgelerinde yaşayan hak sahipleri ile yürütülen uzlaşma görüşmelerinin sonunda, hak sahiplerinin yüzde 60’ı ile uzlaşılarak, konut isteyenlere, kalan borçlarını 15 yıl geri ödemeli olarak ve maliyet fiyatlarıyla 1095 konut tahsis edilmiş,   istemeyenlere kamulaştırma bedelleri nakit olarak ödenmiştir.

Afete Maruz Bölgede Mayıs 2011 tarihi itibarıyla 1550 adet yapı yıkılmış durumdadır. Hukuki işlemlerin bitmesi halinde proje 2011 yılı sonunda tamamlanacaktır.

Bu projenin uygulanmasıyla;
- Afet olmadan can ve mal güvenliği sağlanmıştır.
- Kente 420.000 m² yeşil alan kazandırılmıştır.
- İzmir'in tarihsel simgesi olan Kadifekale'nin güney ve güneybatı silüeti ortaya çıkarılmıştır.

Ayrıca; Kadifekale Heyelan Bölgesi’nin Tasfiye Edilmesi çalışmalarının devamı  niteliğinde olan ve Yeşildere Mahallesi’nde jeolojik sakıncalı bölgede yer alan yaklaşık 2 ha.’lık alanın tahliye edilmesi amacıyla çalışmalara başlanılmıştır. Bu kapsamda hak sahipliğinin belirlenmesi ve taşınmaz değerlemesinde kullanılacak arazi verilerinin elde edilmesi çalışmaları sürdürülmektedir.

EGE UYGARLIKLARI TARİHİ PARKI (Kadifekale Rekreasyon Projesi)

Yapılaşma yasağı olan, 42 ha genişliğindeki Kadifekale Heyelan Bölgesi, Kemeraltı, Agora, Tiyatro ve Kadifekale tarihsel aksın devamı olarak, “Ege Uygarlıklar Tarihi Parkı” olarak yeniden düzenlenecektir.

Kadifekale, İzmir’in kuruluş öyküsünde başrolü oynayan asal öğedir ve bu bölgede yapılacak rekreasyon alanının da tarihsel bilgi ve söylencelere dayanarak, Kadifekale'nin sahip olduğu rolü yaşatması ve kentin “bilgi verme” niteliğini arttırması yönünden önem taşıyacaktır. Bu nedenle, agora, tiyatro, kale gibi tarihsel ögelerle bir bütünlük sağlayacak biçimde, farklı eğitici yönleriyle yalnızca meraklılarının değil, herkesin ilgisini çekebilecek nitelikleri olan bir kullanım sunacak bir rekreatif park amaçlanmıştır.

Cennetçeşme Kentsel Yenileme Projesi

Cennetçeşme Mahallesi, Universiade Olimpiyat Evleri, Uzundere Toplu Konutları, Yurtoğlu Mahallesi (Kon-Kent Toplu Konut Alanı) gibi yeni konut alanları arasında kalmış ve Çeşme-Aydın Otoyolu kenarında plansız gelişmiş bir bölgedir.

İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planında (1/25000), 1 Nolu Sağlıklaştırma- Yenileme Program Alanları sınırları içinde ilk sırada gösterilen Cennetçeşme Mahallesi’nde 70'li yılların sonlarında başlayan yerleşim, 80 li yıllarda yoğunlaşarak sürmüştür. Bugün yaklaşık 1500 birim konutta 7000'ni aşkın nüfus yaşamaktadır.

ÇAĞDAŞ YERLEŞİM YERLERİ

Çağdaş kentlerde, standardı yüksek bir yaşam sürmek her kentlinin hakkıdır. Plansız ve sağlıksız yerleşme nedeniyle hizmetlerin güçlükle götürülebildiği, kentsel donatıların yetersiz kaldığı/olmadığı yerleşim birimlerinde kentsel çözümleri halkla birlikte üretip, uygulamak Belediyemizin görevlerindendir.

Fiziksel yapıdaki yenilemenin yanında, sosyo-ekonomik gelişmeyi de hedefleyen Cennetçeşme Kentsel Dönüşüm Projesi'nin başlangıç noktası, fiziksel ve sosyal yapının bir bütün olarak ele alınmasıdır. Belediyemizin kentsel dönüşüme bakış politikası çerçevesinde  projenin temel ilkeleri, uzlaşma, paylaşma ve yerinde dönüşümdür.

Yeşil alanları, çocuk oyun alanları, spor ve kültür tesisleri, pazar yeri gibi kentsel donatılar, yeni yerleşimlerin arasında kalan Cennetçeşme Mahallesi’nde de olmalıdır. Cennetçeşme’lilerin de parkları, ambulansın, itfaiyenin kolay girebileceği düzgün sokakları olmalıdır. En önemlisi, deprem kuşağı üzerinde bulunan kentimizde depreme dayanıklı konutlarda oturmak, Cennetçeşme Mahalleli halkının da hakkıdır.
Cennetçeşme Mahallesi için hazırlık çalışmaları sürdürülen yenileme projeleri, yurttaşların huzur ve refah içinde yaşayacakları kentsel dokuyu yaratmak ve mahalleyi bir çekim merkezi durumuna getirmek üzere mahalle halkı ile birlikte geliştirilecektir.
"Cennetçeşme Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan Sınırı" Belediyemiz Meclisinin 13.12.2010 Tarih ve 1312 Sayılı kararı ile uygun bulunarak Bakanlar Kurulu onayına sunulmak üzere 03.02.2011 tarih 164/7358 sayılı yazı ile İzmir Valiliği'ne gönderilmiştir.

Cennetçeşme Kentli Merkezi

Kentsel dönüşümün (fiziksel yenileme) sürdürülebilirliği ve kalıcılığı, sosyo-ekonomik projelerle desteklenmesi ile yakından ilgilidir.
Bu nedenle; Mahallede Cennetçeşme Kentli Merkezi kurulmuştur.
Mahalleli kadınlara yönelik sanayi tipi dikiş, hasta ve yaşlı bakım, kadının insan hakları, aile içi temel eğitim, okuma-yazma gibi kurslar düzenlenmektedir. Çocuklar için, SBS hazırlık ve destek kursları düzenlenmiştir.
Psikolojik, sosyolojik, hukuksal danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, psikolog, sosyolog, doktor, öğretmen, mühendis ve avukatların katılımıyla, sağlık, sosyal iletişim, insan hakları, yurttaşlık hakları, ev yaşamı ve benzer konularda seminerler düzenlenmektedir.
Sinema, tiyatro, kültür ve doğa gezileri düzenlemek Kentli Merkezi’nin uğraşlarındandır.

 
UMURBEY, EGE VE HİLAL MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Yaklaşık 30 ha büyüklüğünde ve üç ayrı bölgeden oluşan projeden, 10 bin kişi ve 3900 yapı etkilenecektir.
Umurbey ve Ege Mahalleri Liman Arkası’nda, yani İzmir’in turizm kapısı Alsancak Limanı’nın yakınında bulunan, roman yurttaşların Mübadele Yıllarından bu yana yaşadıkları bölgelerdir. İzmir’in eski yerleşim yerlerinden olan bu mahallelerimiz bugün, sosyal ve ekonomik koşulların beslediği sorunlar nedeniyle, kentle bütünleşmede sürekliliğin sağlanamadığı yerlerdendir.
Kent merkezinde bulunan bu bölgelerin, fiziksel ve sosyal yapının bir bütün olarak ele alınmasıyla üretilecek projelerle kente kazandırılması gerekmektedir.
Bu kapsamda çalışmalara devam edilmektedir.

Ballıkuyu Kentsel Yenileme Projesi

Ballıkuyu Kentsel Yenileme Alanı ve Çevresi:

Ballıkuyu kentsel yenileme alanı; kentimizin önemli ulaşım akslarından  “Yeşildere Caddesi' ne “ komşu konumdadır. Aynı zamanda “Merkez Kentte ”yapılması düşünülen Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ile Hilal ve Yenişehir Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projelerini tamamlar niteliktedir.
Söz konusu alanda Uygulama İmar Planı ve Parselasyon Planı tescilinin bir kısmı tamamlanmış olup, Kentsel Yenilemeye yönelik etüd çalışmaları devam etmektedir.


Uzundere Toplu Konutları

Boşaltılan heyelan bölgelerinde taşınmazları kamulaştırılan hak sahiplerine dağıtılmak üzere yaptırılan Uzundere Toplu Konutları, alış-veriş, sağlık, sosyal, ilköğretim ve orta öğretim, dinsel ve spor tesisleri, belediye hizmet alanları ve yeşil alanlarla birlikte 42 ha genişliğindedir.
Konutların, 161 adet C tipi, 557 adet B2 tipi, 275 adet B tipi, 102 adet F tipi olmak üzere toplam 1095 adedi Kadifekale Heyelan Bölgesi sakinlerine tahsis edilmiştir.
Körfez’e egemen konumu ve kliması, kent merkezine, İnciraltı sahiline, havaalanına kolay ulaşım, Ege Serbest Bölgesi ile yeni fuar alanı ve Uzundere Rekreasyon alanına yakınlığı gibi özellikleriyle çekim merkezi olmaya aday Uzundere Toplu Konutları’nın, kentin gelişme ve yenilenmesine katkısı örnek olacaktır.

Gaziemir Aktepe – Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

İzmir kentinin güney aksında, batıda aynı zamanda ilçe sınırı olan Uzundere, kuzeyde Emrez ve Aydın mahalle sınırı, güneyde Aydın-Çeşme Otoyolu ile doğuda Polis Lojmanları ve Emrez deresiyle çevrelenen söz konusu alan,   yaklaşık olarak 121, 7 ha.büyüklüğündedir.

Aktepe-Emrez Mahallelerinin çalışma alanı olarak belirlenmesini sağlayan unsurların başında, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planında, "Sağlıklaştırma-Yenileme Program Alanları 1 No'lu Program Alanı" olarak belirlenmiş olması gelmektedir.


 
Konumu, çevresel özellikleri, ulaşım bağlantıları gibi özelliklerinin yanında Çeşme-Aydın otoyolu üzerinde yer alan Cennetçeşme Kentsel Dönüşüm alanı , Uzundere Toplu Konut Alanı, Yeni Fuar alanı, Uzundere Rekreasyon alanlarının da içinde bulunduğu “ Uzundere Vadisi Kuşağı' nın” içinde yer alması ve dolayısıyla kentsel dönüşüm projesinin gerçekleşmesi sonucunda söz konusu aks üzerindeki uygulamaları tamamlayıcı niteliğinde olması önemli bir etken olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte çevrede daha önce gerçekleştirilmiş uygulamaların bu bölgede yaşayan halkın bakış açısını, dönüşüm uygulamaları konusundaki tavrını ve beklentilerini etkilemiş olabileceği yönündeki varsayım da program alanları arasından Aktepe-Emrez mahallelerinin tercih edilmesinin önemli bir nedeni olmuştur.

Gaziemir Belediye Başkanlığı' nın 09/02/2011 tarih ve 310.10.0-1261/1240 sayılı yazısı ile; Belediye Meclisince alınan 07/02/2011 tarih ve 18 sayılı karar doğrultusunda söz konusu alanın 5393 (D.5998) sayılı Belediye Yasasının 73. Maddesi kapsamında değerlendirilerek “ Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak belirlenmesi talebi üzerine, alan sınırı, Belediyemiz Meclisinin 14.03.2011 Tarih ve 229 Sayılı kararı ile  uygun bulunarak Bakanlar Kurulu onayına sunulmak üzere 25.04.2011 tarih 609 sayılı yazı ile İzmir Valiliği'ne gönderilmiştir.

TORBALI, MENEMEN, BAYINDIR İLÇELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJELERİ

Torbalı İlçesi sınırları içerisinde bulunan Çaybaşı – Yenimahalle'de bulunan  yaklaşık 5.7 Ha. büyüklüğündeki alanın; 5393 (D.5998) Sayılı Belediye Yasasının 73.maddesi kapsamında değerlendirilerek “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak belirlenmesi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2011 Tarih ve 05.81 sayılı kararı ile uygun bulunarak Bakanlar Kurulu onayına sunulmak üzere 03/02/2011 tarih ve 162/7362 sayılı yazı ile İzmir Valiliği' ne gönderilmiştir.

Menemen  İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ahıhıdır Mahallesinde bulunan yaklaşık 8 Ha. büyüklüğündeki alanın; 5393 (D.5998) Sayılı Belediye Yasasının 73.maddesi kapsamında değerlendirilerek “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak belirlenmesi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/12/2010 Tarih ve 01.1297 sayılı kararı ile uygun bulunarak Bakanlar Kurulu onayına sunulmak üzere 03/02/2011 tarih ve 161/7360 sayılı yazı ile İzmir Valiliği' ne gönderilmiştir.

Bayındır İlçesi sınırları içerisinde ; Çırpı Semti Necati Uza Mahallesinde bulunan  yaklaşık 8, 2 Ha. lık alan, Bayındır Merkez mahallerinden biri olan  Yenice Mahallesinde  bulunan yaklaşık 2.9 Ha. lık alan ile yine Merkez Mahallerinden olan  Hatay Mahallesinde yaklaşık 2 Ha.lık büyüklüğündeki alan olmak üzere toplam 13.1 Ha. büyüklüğündeki alanın ; 5393 (D.5998) Sayılı Belediye Yasasının 73.maddesi kapsamında değerlendirilerek “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak belirlenmesi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2011 Tarih ve 05.24 sayılı kararı ile uygun bulunarak Bakanlar Kurulu onayına sunulmak üzere 03/02/2011 tarih ve 163/7356 sayılı yazı ile İzmir Valiliği' ne gönderilmiştir.

Uzundere Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

 
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere ve Yurtoğlu Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan ; batısında Yurtoğlu Mahallesi ve Uzundere Rekreasyon Alanı, güneyinde Aydın – Çeşme Otoyolu, doğusunda Eski İzmir caddesi ve bu yolu otoyola bağlayan bağlantı yolu ile  kuzeyinde Yüzbaşı Şerafettin  – Yurtoğlu Mahalleleri sınırı ile belirlenmiş olan bölgedir. Bölgenin henüz yoğunlaşmamış  sağlıksız konut alanına sahip olması, uygulama planlarının hazırlanmış ve tescilinin yapılmış olması, kentin gelişme alanında bulunması ve Uzundere Toplu Konut Alanı yakınındaki konumu  projenin uygulanabilirliğini artıran etmenler arasındadır.

 Ayrıca; 661 nolu parselasyon planı ile tescili sağlanan, yaklaşık 32 ha.'lık söz konusu alanda yapılması düşünülen “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi “ kapsamında etüt çalışmaları devam etmekte olup, bugüne kadar yaklaşık olarak 500 adet yapının taşınmaz değerlemesine esas zeminüstü ölçümleri tamamlanmıştır.

Bayraklı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Kuzeyinde; İzmir – Çanakkale Otoyolu, güneyinde; kent içi ana ulaşım akslarından biri olan Altınyol”, batısında; Atatürk Ormanı ve Askeri Yasak Bölge bulunan yaklaşık 60 Ha. büyüklüğündeki alandır.


5393 sayılı Kanunun 5998 sayılı Kanunla değişik 73. maddesi gereği Nazım planda öngörülen, Bayraklı Kentsel Yenileme  alanının  bütününde, dönüşüm alanı incelenmiş, proje alanı ve çevresinde eksik olan "Jeolojik Etüdlerin" tamamlanması için çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca; mevcut ulaşım planlanmasının gözden geçirilmesi ve yeniden değerlendirilmesinden sonra Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ile ilgili işlemlere yön verilecektir. Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.

Karşıyaka – Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesinde bulunan “ Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” Anadolu Caddesi, İzmir- Çanakkale Otoyolu ve Girne Caddesi arasında kalmaktadır.

 
Daire Başkanlığımız ve Karşıyaka Belediyesi yetkilileri ile “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan Sınırını” belirleme çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından kesinleşen sınır Belediyemiz Meclisinin onayına sunulacaktır.

30.11.2011